3 ·a᠃ 
1. ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠤᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠧᠯᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠲᠤᠷᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ 
2. ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠣᠭᠣᠭᠠᠲᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ... ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠢ  
3. ᠦᠯᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠯᠣᠭᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ᠃ ᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨᠳᠤᠬ ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠰᠠᠪᠤᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠥᠵᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠳ᠋  
4. ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠲᠠᠬᠢ᠃ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ  
5. ᠬᠣᠲᠠ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠯᠣᠭᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢᠰ᠂ ᠴᠣᠶᠢᠵᠣᠩ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ ᠷᠮᠠᠨᠳᠠ᠂ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ 
6. ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠯᠤᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ ᠠᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠮᠦᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠳᠢᠰᠲᠢᠳᠯᠠᠭᠠᠳ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201