3 b᠃ 
1. ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠸᠴᠢᠷᠳᠠᠷ ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠢᠯᠣᠪᠠ᠂ 
2. ᠰᠢᠳᠢᠲᠡᠨ ᠨᠠᠷᠣᠪᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠬᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠱᠠᠭᠵᠢᠲᠦᠪ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠩᠵᠤᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠵᠠᠨᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠪᠠ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ
3. ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠶᠠᠩᠯᠢᠭᠵᠦᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠪᠠ ᠨᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠸᠠᠸᠠᠸᠠ ᠠᠳᠢᠱᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠰᠢᠳᠢᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ  
4. ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠵᠣᠩᠬᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠯᠼᠠᠪ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠳᠣᠪ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ᠂ ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠪᠠ᠂ ᠶᠢᠰᠢᠵᠡᠮᠰᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 
5. ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠣᠩᠳᠡᠮᠪᠠ ᠢᠢᠨ ᠥᠯᠮᠡᠢ᠂ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠶᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠫᠡᠷᠢᠩᠯᠡᠢ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠩᠪᠤ  
6. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠦᠯᠲᠦᠮᠴᠣᠶᠢᠩᠫᠡᠯ ᠪᠠ ᠯᠣᠪᠣᠨ ᠳᠠᠸᠠᠵᠠᠯᠴᠠᠩᠴᠦᠢᠯᠲᠦᠮ ᠦᠨ ᠥᠯᠮᠡᠢ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠦᠢᠯᠲᠢᠮ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠷᠵᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠵᠢᠭᠵᠢᠳ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201