4 a᠃ 
1. ᠰᠠᠩᠳᠣᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠴᠣᠭ᠂ ᠳᠦᠢᠩᠬᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠶᠢᠰᠢᠭᠣᠮᠪᠣ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠰᠢᠰ 
2. ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠮᠵᠠᠨᠴᠣᠶᠢᠵᠠᠯ᠂ ᠴᠣᠭ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠰᠣᠷᠵᠠᠯᠮᠠ᠂ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠮᠰᠠᠷᠢᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ


3. ᠮᠠᠴᠢᠨᠪᠦᠮᠢᠷᠠ᠂ ᠨᠢᠩᠴᠢᠨᠳᠠᠯᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠳᠣᠷᠯᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠵᠠ᠂ ᠭᠦᠨ-ᠠ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠥ ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂
4. ᠭᠠᠪᠣ᠂ ᠨᠧᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠤᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠷᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠮᠢᠨᠳᠦᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠦᠯᠾᠤᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠵᠠ ᠳᠥ  
5. ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠷᠢᠢᠭᠣᠮᠪᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠷᠸᠮᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠳᠠ ᠲᠣᠳᠬᠠᠷ ᠥᠷᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠠᠰᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ 
6. ᠪᠢᠷᠢᠳ᠂ ᠲᠠᠮᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201