4 b᠃   
1. ᠽᠠᠮᠪᠤᠲ᠋ᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠸᠴᠢᠷᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ᠂ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨ᠂ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠠᠷᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠦᠢ᠂ 
2. ᠵᠠᠩ᠂ ᠠᠮᠳᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ..᠃ ᡀᠠᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ 
3. ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠳᠠᠰᠢᡀᠥᠢᠩᠪᠦ᠂ ᠷᠠᠳ᠋ᠸᠨ᠂ ᠷᠢᠮᠣᠴᠸ᠂ ᠺᠠᠰᠮᠢᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠵᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠦᠨ 
4. ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠠᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠱᠠᠩᠳᠤᠨ᠂ ᠱᠠᠩᠰᠢ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠮᠠᠩᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ 
5. ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠯᠤᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠱᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂

6. ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠶᠣᠨᠳᠠᠨᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠳᠠᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ᠂ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠰᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠤᠮᠤ᠃ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201