ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪ ᠶᠤᠮ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠪᠠᠷᠨᠠᠨᠵᠠᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠶᠥᠭᠡᠵᠡᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠨᠠᠮᠨᠠᠩ ᠣᠨᠵᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠴᠸᠳᠠᠶᠠ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201