ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠰᠤᠷᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠯᠣᠭᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠ᠃ ᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201