ᠬᠣᠲᠠ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠯᠣᠭᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢᠰ᠂ ᠴᠣᠶᠢᠵᠣᠩ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ ᠷᠮᠠᠨᠳᠠ᠂ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠮᠤ᠃ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201