᠄
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
3
᠄
       ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ  ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ  ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 33*9cm ᠂  ᠳ᠋ᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ10 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠣᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨM- 729᠂ 636-1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃
       ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠯᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
		 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201