᠄
ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
5
᠄
     ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠯᠤᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 17.9×6.1 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠃ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
    ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠥᠳ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
    ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠡᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠨᠦ᠋ᠭᠥᠳ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠨᠦ᠋ᠭᠥᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201